• Home /
 • มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน

โครงการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

Orthodontic Foundation Logo

ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and cleft palate patients : CLP) เป็นผู้ป่วยซึ่งมีความพิการของใบหน้าและขากรรไกรแต่กำเนิด ความพิการดังกล่าวนอกจากทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจและสังคมตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะหากผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ซึ่งมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันมีหน้าที่โดยตรงในการให้การรักษาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

CLP Care

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดการอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างถูกวิธี รวมทั้งประสานงานระหว่างทันตแพทย์ซึ่งมีปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้กับทันตแพทย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีฐานะยากจน

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

 

จัดฟันสัญจร

โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย  มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รศ.(พิเศษ) ทพญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธานมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุบัติการณ์ของการคลอดทารกที่มีปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ 1 ต่อการคลอดมีชีพ 800 ราย ซึ่งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยและมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. รวบรวมทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันที่สนใจที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 2. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันทั่วประเทศในการบำบัด รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อย่างถูกวิธี และเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสานงานระหว่างทันตแพทย์ซึ่งมีปัญหาในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
 4. ให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาบางส่วนแก่ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
 5. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความพิการปากแหว่งเพดานโหว่
  โดยให้ชื่อโครงการว่า “Complete CLP’s Life

Cleft Logo Thai

ต่อมาทันตแพทย์กลุ่มนี้ได้เข้าร่วมทำงานในโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษา ซึ่งจากการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พบว่ามีเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จำนวนมากที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ “ทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยพาทันตแพทย์ และทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสาไปให้บริการจัดฟัน และดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่นั่นเดือนละครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสปสช.

“ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจน แม้จะได้รับการรักษาฟรีก็ไม่มีค่าเดินทาง ทำให้กองทุนบริจาคช่วยค่าเดินทางของสภากาชาดไทยลดน้อยลงไป  ดังนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ด้วยแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย  จะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งในการมุ่งทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคม”

photo

นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันของเด็กเหล่านี้ถูกจัดให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ โดยสปสช. ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับผู้ป่วย และสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ผู้ป่วยทุกครั้งที่มารับการรักษา  ตลอดจนอนุมัติให้ทันตแพทย์จัดฟันของสภากาชาดไทยไปช่วยในโครงการนี้ทุกครั้ง ซึ่งการที่สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้บริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นค่าเดินทางมารักษาของผู้ป่วยนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

“ขอบคุณความตั้งใจที่ดีของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วย ซึ่งแม้ว่าความพิการปากแหว่งเพดานโหว่สามารถรักษาได้ แต่ขั้นตอนของการรักษามีมากตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระยะที่หมดการเจริญเติบโตของ ใบหน้าและขากรรไกร  ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลายาวนานคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 19-20 ปี   ให้การดูแลให้การรักษายังต้องมีบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ร่วมด้วย ทั้งกุมารแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โสต ศอ นาสิกแพทย์ ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักพันธุกรรมศาสตร์ เป็นต้น” นพ.พิชิต กล่าว

ขณะที่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาความพิการจากการป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ถูกบรรจุอยู่ในสิทธิของหลักประกันสุขภาพ โดยดำเนินการในรูปแบบของโครงการพัฒนาดูแลรักษาฟื้นฟู การแก้ไขการพูด ทันตกรรมจัดฟัน และการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แต่เพื่อให้การบริการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างครบวงจรต่อเนื่องเร็วขึ้น จากแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ทั้งศัลยกรรม ทันตกรรม การฝึกการแก้ไขการพูด จึงได้ประสานงานเพื่อให้เกิดเครือข่ายร่วมกันทำงานในกลุ่มแพทย์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันโดยตรง และทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการขึ้นทะเบียนติดตามนำผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่แรกเกิด อีกทั้งยังติดตามดูแลไปตามระยะของการพัฒนาการของการเจริญเติบโตของผู้ป่วย

โครงการนี้นอกจากได้รวมเอาบุคลากรทางแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในให้การรักษามาทำ งานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้รวมทั้งเทคนิคในการรักษาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยด้วย ซึ่งในส่วนของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และมูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน ได้มุ่งเน้นไปที่การจัดการในเรื่องให้การอบรมบุคคลากรคือ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันที่สนใจ และมีใจเมตตาที่จะให้ความช่วยเหลือให้การรักษาเด็กที่เกิดมามีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เรื่อง “การใช้เพดานเทียมในเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วย เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการให้บริการ  และสามารถให้คำแนะนำในการรักษาแก่ผู้ปกครองที่มีเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อีกทั้งยังทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไปได้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำไป 10 แห่งทั่วประเทศไทย ทั้งภาคกลาง เหนือ ใต้ อีสาน และ ภาคตะวันออก มีทันตแพทย์และทันตแพทย์จัดฟันสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

จากการที่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เกิด Core center ขึ้นหลายแห่ง มี Key persons หลายคนทั้งวิทยากรและผู้อำนวยการอบรม ทำให้เริ่มมีเค้าโครงของการเกิดเครือข่ายขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ

หน่วยงานดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

 

นอกจากนี้ มูลนิธิทันตกรรมจัดฟัน ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ยังได้จัดพิมพ์หนังสือแจกฟรี เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่” เนื่องจากมูลนิธิฯ เห็นประโยชน์และความจำเป็นที่ครอบครัวของผู้ป่วยที่ควรจะทราบถึงสาเหตุของการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ ปัญหาที่ตามมา วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา ตลอดจนระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา หนังสือนี้ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจจะให้ความช่วยเหลือ ได้ทราบถึงปัญหาและยอมรับผู้ป่วยเหล่านี้ในสังคม อีกทั้งยังอาจใช้ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ สำหรับให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีปัญหาได้

SCN_0001_Resized

หนังสือแจกฟรี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปากแหว่งเพดานโหว่

(Download PDF)

 

ท่านที่สนใจสนับสนุนโครงการนี้ กรุณาติดต่อที่ :

มูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย หรือ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (www.thaiortho.org)
โทรศัพท์ 0-2398-5508
โทรสาร 0-2399-1866
E-mail: samsunshine5@yahoo.com

Complete Cleft Lip and Cleft Palate Patient s Life Project

Cleft-Logo-Thai

Cleft lip and cleft palate patients (CLP) are those who are born with defects of the lip and/or palate. They suffer from the first day they are born. The mother will have problems with either breast or bottle-feeding, as the cleft will allow the fluid or food to go into nasal cavity.

As they grow, these affected children also have problems with chewing,
speaking, hearing, and breathing through the nose. They can also have difficulties in being accepted into the community because of their facial appearances. The majority of these children belong to poor families. Dentists and orthodontists have direct responsibilities to help and care for these patients, together with other clinicians and personnel such as plastic surgeon, neonatal nurse, oral surgeon, dental technician, audiologist, radiologist, and social worker or clinical psychologist. The Complete Cleft Lip and Cleft Palate Patient s Live Project has been set up by the Thai Orthodontic Foundation to help CLP people, and enable them to be able to live a normal live with the following objectives:

 • to recruit dentists and orthodontists who are interested to help CLP
 • to work on this field
 • to train dentists and orthodontists to give primary care, secondary
  care and tertiary care to CLP
 • to train dentists and orthodontists to learn to work in a team with
  other health care personnel
 • to give some financial support to CLP care.

For more information, please contact:
Thai Orthodontic Foundation, or Thai Association of Orthodontists
www.thaiortho.org

Tel. 0-2398-5508
Fax 0-2399-1866
E-mail: samsunshine5@yahoo.com

คณะกรรมการมูลนิธิทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน

วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563

1.   ประธานมูลนิธิ         ทพ. ธานัน                     จารุประกร

2.   รองประธานมูลนิธิ    ทพ. ปริญญา                 ปฐมกุลมัย

3.   เหรัญญิก                 ทพ. ธัชพันธุ์                   พูลทวีเกียรติ

4.   เลขานุการ               ทพ. จิรวัฒน์                  เกียรติบูรณกุล

5.   กรรมการ                 รศ. (พิเศษ) ทญ. สมใจ   สาตราวาหะ

6.   กรรมการ                 ทญ. ปองใจ                   วิรารัตน์

7.   กรรมการ                 ผศ.ทญ. วิภาพรรณ        ฤทธิ์ถกล

8.   กรรมการ                 รศ.ทญ. ทัศนีย์               วังศรีมงคล

9.   กรรมการ                 รศ.ทญ. นิตา                 วิวัฒนทีปะ

10. กรรมการ                 รศ.ทญ. มารศรี              ชัยวรวิทย์กุล

11. กรรมการ                 อ.ทญ. สิริโฉม                สาตราวาหะ

12. กรรมการ                 ทญ. จุฑามาศ                สุจิพงศ์

13. กรรมการ                 รศ.ทญ. จารุณี               คัทธมารศรี

14. กรรมการ                 ทญ. ปิยะธิดา                จิตตานันท์

15. กรรมการ                 ทญ. ฐิติมา                    ศุขเขษม

16. กรรมการ                 ทญ. รัตติยา                   ฉั่วเจริญ

17. กรรมการ                 ทพ. ประจักษ์                 จริยพงศ์ไพบูลย์

18. กรรมการ                 ทญ. รัชวรรณ                 ตันศราลักษณ์

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us