• Home /
  • สมัคร/ต่ออายุสมาชิก

สมัคร/ต่ออายุสมาชิก

ข้อ 6. สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1 สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6.1.2 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทย-สภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.3 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

6.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์

คือ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการคุณต่อวงการทันตกรรมจัดฟันซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ

6.3 สมาชิกสมทบ

คือ ทันตแพทย์ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟัน และ มีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และ คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

6.4 สมาชิกนักศึกษา

จะต้องเป็นนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ โดยมีหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆลงนามรับรอง และ คณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

ในกรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันแล้ว เมื่อหมดปีการศึกษานั้นจะพ้นสถานะการ เป็นสมาชิกนักศึกษา และ มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ทันที

6.5 สมาชิกนานาชาติ

คือ ทันตแพทย์จัดฟันต่างชาติที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยบุคคลนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ สมาคมหรือชมรมทันตแพทย์จัดฟัน/ทันตกรรมจัดฟันของประเทศสมาชิกของ Asian Pacific Orthodontic Society (APOS) หรือ World Federation of Orthodontists (WFO)

ข้อ 7.   การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

7.2 ให้ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียนของสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญรับรอง 2 คน

7.3 สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการดำเนินงานอนุมัติรับและได้ชำระค่าบำรุงแล้ว

ข้อ 8. ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิกและค่าบำรุง

8.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าบำรุงประจำปี

8.2 สมาชิกสามัญ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกตลอดชีพเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

8.3 สมาชิกสมทบ ผู้สมัครจะต้องชำระ

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า     1,000 บาท
ค่าบำรุงประจำปี ปีละ      500 บาท

ในกรณีสมาชิกสมทบค้างชำระค่าบำรุงประจำปี การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงย้อนหลังและหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 ปี จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

8.4 สมาชิกนักศึกษา ผู้สมัครจะต้องชำระ

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุงประจำปี ปีละ 500 บาท

8.5 สมาชิกนานาชาติ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้คราวละ 2 ปี โดยจะต้องชำระ

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าบำรุงประจำปี 2 ปี (1 รอบ)  เป็นเงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐ

ในกรณีสมาชิกค้างชำระค่าบำรุงประจำปีไม่เกิน 2 รอบ (4 ปี) การต่ออายุจะต้องเสียค่าบำรุงประจำปี ย้อนหลัง และหากค้างค่าบำรุงเกิน 2 รอบ (4 ปี)  จะต้องเสียค่าลงทะเบียนแรกเข้าใหม่

สมัครสมาชิกใหม่ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้ที่นี่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

ชำระค่าสมัครสมาชิกโดย เช็คของขวัญหรือเช็คส่วนตัว สั่งจ่าย “สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย”

ส่งมาที่ ฝ่ายทะเบียน สมาคม​ทันตแพทย์​จัด​ฟัน​แห่ง​ประเทศไทย

​ทญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
ตู้ปณ.2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002

ต่ออายุสมาชิก

  • สมาชิกสมทบ ค่าบำรุง ประจำปี ปีละ 500 บาท
  • สมาชิกนักศึกษา ค่าบำรุง ประจำปี ปีละ 500 บาท

สามารถชำระค่าต่ออายุสมาชิกผ่านบัตรเครดิตได้ที่นี่ Credit Card Payment

ติดต่อฝ่ายทะเบียนได้ที่

ทญ. สุธาทิพย์ จงบรรดาล
โทร. 08-6338-6966
Email: Giffy042@gmail.com
ที่อยู่ในการส่งเอกสาร: ตู้ปณ.2 ปณฝ. สี่แยกเฉลิมไทย 20002

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us