• Home /
  • รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

ตามข้อบังคับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ฉบับประกาศใช้ 23 มกราคม 2561 สมาชิกสามัญจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

6.1.1 เป็นทันตแพทย์ที่ถือสัญชาติไทยและได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

6.1.2 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันในหลักสูตรและสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยผ่านการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน และ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.3 สำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเต็มเวลาไม่ต่ำกว่า  2  ปี และหลักสูตรเป็นที่รับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันของประเทศที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่ และ ด้วยความเห็นชอบจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

6.1.4 ทันตแพทย์ที่ได้รับอนุมัติบัตร หรือ วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(ต้องขออภัยที่ไม่สามารถบอกสถานที่ทำงานได้)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ชี่อ             สกุล

กณิตนันท์ สุนันต๊ะ

กนก        สรเทศน์

กนกนาฎ จินตกานนท์

กนกพร    ศักดาสุรรักษ์

กนกพร    ไอรมณีรัตน์

กนกรัตน์ กังวานไกร

กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์

กมนพร   นาเนกรังสรรค์

กมลทิพย์ หุตะสิงห์

กมลพร    จันทรหอมขจร

กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล

กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์

กรพินท์   มหาทุมะรัตน์

กรรณิกา  ผลเจริญ

กรรณิกา  จิรวิวัฒนา

กฤษฎี     ปัณณะรัส

กวิยา       กนกพงศ์ศักดิ์

กษพล     กองเกียรติกุล

กษิรา      เทียนส่องใจ

กอพันธ์   พัฒนศิษฎางกูร

กัญญวรรณ รัตนมโนชัย

กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์

กัลยา      ศรีบุญมา

กัลยา      อินทรีย์

กัลยา      ไกรโกศล

กัลยา      ลีลาปิยมิตร

กาญจนา กิจบำรุงศิลป์

กาลัญ     กลั่นกลิ่น

กิ่งแก้ว     วิระวณิชย์ชัย

กิตติ        สุพันธุ์วณิช

กิตตินันท์ โชติแก้ว

กิตติพงษ์ เดชะ

กิตติ์ภารัช กมลธรรม

กิตติมา   วังวรัญญู

กุรุพินท์   เชาวกิจเจริญ

กุลธิดา    ปรคนธรรพ์ (นันทยานนท์)

เกตุกัญญา สุวรรณประทีป

เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก

เกรียงไกร เกษมทรงธรรม

เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร

เกศรินทร์ พิชญานุพงศ์

เกศินี       เจริญชัยกรณ์

โกวิท       พูลสิน

ไกรชวินท์ (ไพบูลย์) กอสง่ากชลักษมิ์ (กอสง่าลักษณ์)

ขนิษฐ์นภางค์ รักษ์กุลชน

ขนิษฐา   สุรางค์ศรีรัฐ

เขมณัฏฐ์ (อรนุช)    พัฒนอริยางกูร (เฉลิมสกุลรัตน์)

เขมทัต    สุขก้อน

คงขวัญ   เมฆาอภิรักษ์

คฑา        โกศัยดิลก

คนึงนิจ    บุตรวงศ์

คนึงนิตย์ พงษ์พัฒน์

ครรชนะ  จรัญยานนท์

คล้าก      แลมเบอร์ตัน

โฆสิต      วัฒนสุขชัย

งามพร    ธัญญะกิจไพศาล

จงดี         พาชีรัตน์

จตุพร      พุกกะเวส ร.น.

จรรยา     อภิสริยะกุล

จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ

จริยา       ปานสุวรรณ (ธิมาภรณ์)

จรีย์         ไพศาลสินทรัพย์

จักรพงศ์  วารีรัตน์

จักรพงษ์  วิเศษสัมมาพันธ์

จันทร์ทิพย์ มีศีล

จันทร์เพ็ญ พิทักษ์ตระกูลศิริ

จันทิมา   อริยานนท์

จันทิรา    อุดวงศ์เสรี

จารุณี      คัทธมารศรี (รัตนยาติกุล)

จารุนารถ พรรัตนวิสัย

จารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์

จำนงค์    ประเสริฐสังวาลย์

จิณห์วรา จิรธรรมโอภาส

จินจุฑา   ตันติไชยบริบูรณ์

จินตนา   ทัศนพานนท์

จินตนา   ศิริชุมพันธ์

จินตนา   จรูญธรรม

จินตรัตน์ แจ้งศรีสุข

จิรชณีย์ (รัชนี) ใต้ธงชัย

จิรวัฒน์   อรุณากูร

จิรวัฒน์   เกียรติบูรณกุล

จิราภรณ์ ชัยวัฒน์

จีระวดี     นาคดี

จุฑามาศ สุจิพงศ์(ไชยวรรณ)

จุฑารัตน์ จงไพโรจน์โฆษิต

จุติพร      ไพรวัฒนานุพันธ์

จุรี           จินตวงศ์วานิช

จุไรพร (พิมพ์พิศา) กมลวิศิษฏ์

จุไรรัตน์   หล่อศิริพัฒน์

จุไรลักษณ์ ทั้งสุข

เจติญา    อึ้งนภาธานินทร

เจนจิรา   เจริญวัฒนานนท์

เจนตา     ชะวะนะเวช

แจ่มจรัส  สอนง่าย

ฉัตรชัย    ฉัตรมหามงคล

ชณิดา     สุภาภรณ์

ชนนันท์   ไตรทรัพย์

ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์

ชนาภา    โลหะเลิศกิจ

ชมพูนุช   ธัญญการ

ชมภูนุช   ศรีผดุงพร

ชลฎา      รัตนาวิวัฒน์พงศ์

ชลธิชา    เปี่ยมการุญรัตน์

ชลธิรา     แซ่ตั้ง

ชลลดา    หล่อพิเชียร

ชวลิต      นิมิตรพรสุโข

ชวลิต      สุจริตวิริยะกุล

ชวาล       สมศิริ

ชวาศรี     พูนวุฒิกุล

ชัชชลิต    พูลศักดิ์

ชัชวาล    ธนากรจักร

ชัยณรงค์ ก้าวสัมพันธ์

ชัยทวี      ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ชัยพล      ฉวีวรรณากร

ชัยพัฒน์  วิรัตน์โยสินทร์

ชัยยศ      หงส์จินดาพงศ์

ชาญชัย   พรทองประเสริฐ

ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ

ชาญวิทย์ ตันติกัลยาภรณ์

ชาตรี       แก้วสุริยธำรง

ชาตรี       ชะโยชัยชนะ

ชิดชนก   ลีธนะกุล

ชิดฤทัย   บุณยเนตร

ชิตนี        ชมเดช (วีระประดิษฐ์ศิลปะ)

ชิษณุ       แจ้งศิริพันธ์

ชุตินารถ  คูรัตน์ชัชวาล

ชุติมาพร เรืองสิทธิ์

ชุติวรรณ รุ่งเรือง

ชุลีพร      กิตติชัยการ

เชนทร์     พฤกษ์คุ้มวงศ์

ไชยรัตน์  เฉลิมรัตน์โรจน์

ญาศิณี    แสงเจริญ

ฐิฏิมา      ศุขเขษม

ฐิติกา      หรรษ์ภิญโญ

ฐิตินพ     ริยะตานนท์

ฐิตินาถ    ธรรมรักษ์

ณรงค์ชัย แก้วเกษ

ณวรรณวดี แก้วผลึก

ณัฏฐ์กฤตา พลอยล้อมเพชร

ณัฏฐยา   จันทรัศมี

ณัฐกฤตา  การพานิช

ณัฐกานต์ หิรัณยภานันท์

ณัฐชัย     วิริยะโกศล

ณัฐฐิรีย์ (กุลวรา)    ธีรณวาณิช

ณัฐธิดา   คำสาร

ณัฐนันท์  รุจีรไพบูลย์

ณัฐพงศ์  กันทะวงค์

ณัฐพงษ์  อุดมลาภธรรม

ณัฐพงษ์  ขำฉา

ณัฐพร     เลาห์ทวีรุ่งเรือง

ณัฐพล    ตั้งจิตร

ณัฐวรัณย์ (ทีลนา)  หาญวนานนท์ (บุญพิทักษ์สถิตย์)

ณัฐวัจน์   ศุภชวโรจน์

ณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์

ณัฐวีร์      เผ่าเสรี

ณัฐวุฒิ    ศิริเสาวลักษณ์

ณัฐินี       โกษาคาร (พรหมพิทักษ์)

ณุจิเรจ    อรรคคำ

ดนธยา    สุวภาพ

ดลใจ       ณ ป้อมเพชร

ดวงกมล  อัชทวีวรรณ

ดวงฤดี    พลนิวัฒน์วงศ์

ดวงสมร  จารุจินดา

ดารินทร์  ปฏิเวทภิญโญ

ดิสา        บุณยรัตนพันธุ์

ดุษฎี       ทองฤทธิ์

เดวีนา     สว่างแจ้ง (หยังสู)

ถวิล         ตัณฑิกุล

ทรงชัย     นครน้อย

ทศพล     ปั้นเทียน

ทศพล     ปิยะปัทมินทร์

ทัศนพร   แสนอิสระ

ทัศนีย์     ตั้งลิตานนท์

ทัศนีย์     วังศรีมงคล

ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ

ทิพวรรณ วัฒนะถาวรวงศ์ (ลีฬหเกรียงไกร)

ทิพานัน   ญาณิสิราพันธ์

ธณัชช์ปิยา สมสุข

ธนกฤต    หอวรรณภากร

ธนพร      รักสุจริต

ธนพรรณ วัฒนชัย

ธนรัตน์    เธียรโกศล

ธนวัฒน์   เกียรติถาวรวงศ์

ธนสิทธิ์    งามดี

ธนัฎฐา    เจริญใจ

ธนัสถ์      เลิศไพบูลย์

ธนา         กิจเพียร

ธนาธิป    เสตถายน

ธนิต        เจริญรัตน์

ธนิต        เรืองธุระกิจ

ธเนศ       เอื้อเจียรพันธ์

ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ

ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์

ธรรมนูญ บุญยรางกูร

ธวัชชัย    บรรณากิจ

ธัช           อิทธิกุล

ธัชธรรม   รักศิลป์

ธัชพันธุ์    พูลทวีเกียรติ์

ธัญญา    บำรุงศักดิ์

ธัญญาภรณ์ สิทธาจารย์พงศ์

ธัญพร     สุรพรสวัสดิ์

ธานัน      จารุประกร

ธารณา (ชนิกานต์) รุจนาภรณ์ (ศรีนอก)

ธิติ           ศิริไกร

ธิติรัตน์    ตัณสถิตย์

ธีรนัย       เงยวิจิตร

ธีรพงศ์    มุทาไร

ธีรวัฒน์   กันทะวงศ์

ธีระ         ธัญญะอุดม

ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

นงนุช      ภัทรากุลพิเชฐ

นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์

นงลักษณ์ สมบุญธรรม

นพปฎล   จันทร์ผ่องแสง

นพวรรณ วิรยศิริ ร.น.

นภัทร      โยธะธราดล

นภาพร    กิตติถาวรกุล

นรชัย      สกุลคู

นรันทร์    จิวังกูร

นรินทร์    เจนยุทธนา

นฤมล      ทวีเศรษฐ์

นฤมล      จงธนะวณิช

นลินี        ศรีอนันตนนท์

นวรัตน์    วรวงศากุล

นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์

นัฐกานต์ ไพบูลย์ศิริจิต

นัดดา      มนูญศิลป์

นันเจอะ  ทะเวนสตระ

นันทพร   จงสถาพงษ์พันธ์

นันทินี     นันทวณิชย์

นิคม        ใจโต

นิตยา      จิระอนันต์กุล

นิตา        วิวัฒนทีปะ

นิธิภาวี    ศรีสุข

นิรชรา     อัศวเรืองชัย

นิรมล      ชำนาญนิธิอรรถ

นิรมล      ลีลาอดิศร(อิฐรัตน์)

นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์

นิลเนตร  พานิชสิติ

นิวัต        อนุวงศ์นุเคราะห์

นิศา        จิตติวัฒนพงศ์

นิสา        โพธาเภรี

นีรนาท    ถิระศุภะ

นุชนาฏ   สุนทรจารุ

นุชสรา    ผิวบาง

เนตรพร   กิจอุดม

บริสรณ์   อุดมธนาภรณ์

บัญชา     สำรวจเบญจกุล

บัญชา     พรสุขศิริ

บัณฑิต    เจริญบัณฑิต

บัณฑูร    โชติวรรณพร

บุญมี       ศรีพาณิชย์

บุญศิวา   บูรณสถิตพร

บุญสม    สุภาพันธุ์

บุณฑริกา อู่นาท

บุศรินทร์  กะตากูล

บุษฎี       แสงหิรัญวัฒนา

เบญจพล รักษ์วงศ์

เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง

ปกรณ์     ส่งศิริ

ปกาญจน์ กาญจนะ

ปจิมา      ไทยธรรมยานนท์

ปฏิพัทธ์   บุญภินนท์

ปฐมพร   จงจรวยสกุล

ปณิชา     วีระญาณนนท์

ปนัดดา   นิลดำ

ปภัสพงศ์ เพิ่มแสงงาม

ปภินวิช   วิพัฒนบวรวงศ์

ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล

ปรวิชยา  ก่อเกียรติศิริกุล

ประจักษ์  จริยพงศ์ไพบูลย์

ประภาพร ฉันทวศินกุล

ประภาส  วงศ์ล่ำซำ

ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ

ปรันตป์   สุเนตนันท์

ปราณี     ฉันทวิบูลชัย

ปริญญา  ชูเวทย์

ปริญญา  ทั้งสุข

ปริญญา  ปฐมกุลมัย

ปริญดา   เลิศพิทยาคุณ

ปริยากร   ชัยมงคล

ปรีญา     สุวรรณวิฑิต

ปรียดา    สันติลักขณาวงศ์

ปวัน        กอบกิจสกุล

ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)

ปองใจ     วิรารัตน์

ปัญจพร  นิทัศน์นรเศรษฐ์

ปัทมวรรณ โคนันท์

ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)

ปารีนารถ พุ่มประกอบศรี

ปิยจิตร    ณ ระนอง (จุลมณีโชติ)

ปิยนาฏ   สงคงคา

ปิยรัตน์    ปิยสาธิต

ปิยะ        ปิยะชน

ปิยะธิดา  จิตตานันท์

ปิยะพร    เชื้อเจ็ดองค์

ปิยารัตน์  อภิวัฒนกุล

ปิโยรส     สุธีรพงศ์พันธ์

ผกายพฤทธ์ กิจสุตังคานุ

ผจงจิต    ไชยมณี

ผุสดี        สกุลเตียว

พงศธร    พู่ทองคำ

พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต

พจนา      กิตติพิบูลย์

พชรศิริ    ธีรนาคนาท

พนิตา     สืบสุรีย์กุล

พยะพัชร์ ตันติลีปิกร

พรคณา   อัศวหน้าเมือง

พรชัย      จรัสเจริญวิทยา

พรชัย      ไกรสิทธิกุล

พรณี       ศุภผล

พรทิพย์   ชิวชรัตน์

พรทิพย์   วีรยางกูร

พรทิวา    เสนารักษ์

พรนภา    ลีลาสินเจริญ

พรพุทธิ   ภัทรวุฒิพร

พรเพชร   หรูจิตรวัฒนา

พรรณทิพย์ ดงไพบูลย์

พรรณปพร นิมศรีสุขกุล

พรรณมาศ สันตดุสิต

พรรัชนี    แสวงกิจ

พรศักดิ์   ตันตาปกุล

พรสิริน    ชัยชโลทรกุล

พรหทัย   เลียวสายทอง

พราวชมพู พวงมะลิต

พฤทธิ      เกียรติวงศ์

พลพิทยา วรชาติ ร.น.

พลภัทธ์   ตรีภูวพฤทธิ์

พลภัทร   แนวบุญเนียร

พลิศาน์   รัตนะ

พวงฤดี    สิงหวรรณกุล

พัชรพรรณ รังษีกิจโพธิ์

พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร

พัฒนทวิ  ศรีสมวงศ์ ร.น.

พัฒนพงศ์ เมฆาวุฒิกุล

พัลลภ     ตรีบุพชาติสกุล

พาชื่น      ทิพย์สุนทรชัย

พาพร      กวีวัชรนนท์

พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

พิกุล        ปิติกุลตัง

พิจารณ์   เงาธรรมทรรศน์

พิชญา     ปิณฑวิรุจน์

พิชญา     ไชยรักษ์

พิชญาพร เลาหสุรโยธิน

พิชารัตน์ สาสกุล

พิฐชญาณ์ อัตวีระพัฒน์

พิตรพร    อธิสุข

พินทุสร   โอภาสเสถียร

พินทุอร   จันทรวราทิตย์

พิมพ์ชนก  ฟูศิริ

พิมพลักษณ์ หล่อวิริยากุล

พิมพ์สิริ   กันต์พิทยา

พิมลดา   ภัทรนิธิไพบูลย์

พิรุณ       เหลืองโรจนกุล

พีรญา     ทั่งทอง (คุณธาราภรณ์)

พีรนุช      ปะจายะกฤตย์

พีรพงศ์    สันติวงศ์

พีริยา      รัตนวงศ์ไพบูลย์

พูนเพิ่ม   ภวัครานนท์

พูนศักดิ์   ภิเศก

เพกา       จรุงกิจอนันต์

เพชรพงศ์ ฉัตรชัยสถาพร

เพชรสิรี   หอวรรณภากร

เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล

เพ็ญประภา ชิวชรัตน์

เพ็ญวดี   พิชัยสนิธ

ไพฑูรย์    จินดาโรจนกุล

ไพบูลย์    เตชะเลิศไพศาล

ไพรัช       หาญวนานนท์

ไพลิน      คุณพนิชกิจ

ไพศาล    ชัยวัฒน์

ภณิดา     ณ สงขลา

ภนุวัศ      เกื้อกิจ

ภักดี        ภู่พัฒน์

ภัคญา (ศิรประภา) ศรีทองสุข

ภัทราพรรณ จันทร์เทวี

ภัทราวดี  ศิริพานิช

ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ภาณุมาศ ผลประเสริฐ

ภาณุรัตน์ ลิมปศิริสุวรรณ

ภูมิภดา   จาวจักรศิริ

ภูริสา       ชลศึกษ์สกุล

ภูวดล      โกศลอิทธิกุล

มงคล      แตปรเมศามัย

มนตรี      มาลากรอง

มนเทียร  มโนสุดประสิทธิ์

มรกต      ศยานิวาส

มรุต        บ้านไร่

มัลลิกา    ลิมปิอนันต์ชัย

มารศรี     ชัยวรวิทย์กุล

เมรชา     วัชรินทร์พร

เมลิสสา   จันทรมังกร

ยศธร       ชวนเกริกกุล

ยอดหทัย สาตราวาหะ

ยิ่งมณี     เจิมธเนศ

ยุพเรศ     นิมกาญจน์

เยาวเรศ  ธงสิบเก้า

เยาวลักษณ์ สุขทวี

เยาวลักษณ์ เหล่าสุนทร

รชยา       จินตวลากร

รณิต       ประวีณเวช

รวีวรรณ  วงษ์เพชร

รักพร       เหล่าสุทธิวงษ์

รักษ์รัฐ    สิทธิโชค

รังสิ         ถาวรังกูร

รัชฎา       ลิ้มวัฒนพรชัย

รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์

รัชดาภรณ์ คูสกุล

รัชนี         ประดิษฐธำรงค์

รัชนี         นรนิตชัยกุล

รัชวรรณ  ตัณศลารักษ์

รัฐเขตร   ตรีสุทธาชีพ

รัฐติยา    ปุณญานันต์

รัตติยา    ฉั่วเจริญ

รัตนาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์

รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล

รุ่งกานต์  ฑิตธิวงษ์

เรืองรัตน์ โกมลภิส

เรือนแก้ว เสตถายน (ทีปกานนท์)

ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล

ลดา        ชินวัตร

ลลิตา      รัชกิจประการ

ลลิตา      ศุภนิตยานนท์

ลักษม์สิรี เลาหะนันท์

ลัดดา      วินารักษ์วงศ์

ลาวัลย์    สายพรชัย

ลาวัลย์    ตันสกุลรุ่งเรือง

วงศ์รักษ์  วงศ์สมุทร

วงศ์วุฒิ   โอทยากุล

วนัสนันท์ กาวดิลก

วนิดา      เครือสุวรรณ

วรณัฐ      อำนวยพันธ์วิไล

วรปรัชญ์ เชิดจอหอ

วรพรรณ  เลอวีน(ตรีวัฒนาวงศ์)

วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล

วรรณดี    พลานุภาพ

วรรณวดี  ชีวินวนกิจกุล

วรรณา    สุชาโต

วรรณี      ศรีตงกิม

วรรธิดา   จิตตานนท์

วรัท         สุคนธปฎิภาค

วราพร     เด่นศิริอักษร

วราภรณ์  เจนวากรวงศ์

วราภรณ์  อึ้งอุดรภักดี

วรินทร (วรินทรา)    รจิตรังสรรค์ (อุตตมะปัญญา)

วรินทรา   อึ๊งภากรณ์

วริยา       หลาวทอง

วริศรา     ปูรานิธี

วรีย์รัตน์  เจิ่งประภากร

วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล

วลีรัชฏ์    บุญโสธรสถิตย์

วัจน์กร    ธรรมวณิชย์

วัชระ       เพชรคุปต์

วัฒนะ     มธุราสัย

วันเดช     วชิรเสรีชัย

วันทนีย์   พฤกษ์สว่างวงศ์

วันวิสาข์  ศตเมธ (หริรักษาพิทักษ์)

วัลลภ      จันทร์สว่าง

วาที         รุ่งแสงทิวากร

วารณี      ลินลาวรรณ

วารศิริ     ปิฎกานนท์

วิกรานต์  แสงอุบล

วิกันดา    โพธิศิริ

วิกันดา    เขมาลีลากุล

วิชชุดา    พฤกษานุศักดิ์

วิชัยยา    เมนอน

วิทยา      วสุเมธารัศมี

วิธวัช       วงศ์สมุทร

วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

วิมล        เอื้อวิไลจิต

วิมลทิพย์ มุทานนท์

วิมลรัตน์  กิตติพิชัย

วิรยา       มงคลสวรรค์

วิรัช         พัฒนาภรณ์

วิลาสินี    ยศโชติ

วิไลวรรณ วีระเกียรติ

วิวัฒน์     แต่งอักษร

วิศรุต      ศิระวิศิษฏ์พร

วิเศษพล  สุทธิเดชานัย

วิสิทธิ์      ชัยจินดารัตน์

วีณา        พานิชกุล

วีณา        วุฒธนานนท์

วีรวัฒน์   บัวเผื่อน

วีระพล    รุ่งนิศากร

วีระวัฒน์ ฉวีวานิชยกุล

วีรินทร์พิมล โกสุมาลย์

วุฒิ          เกียรติวงศ์

วุฒิพงษ์  เหล่าอมต

ศรชัย      กองทอง

ศรายุทธ  เจียรพงศ์ปกรณ์

ศราวดี    กัลยาณภาคย์

ศรินทร    ตนาวลี

ศรินทร    ตั้งคุณสมบัติ

ศรินนา    ตันติธนเศรษฐ์

ศรีรัตน์    สวัสดิ์อำไพรักษ์

ศรีสุวรรณ เสนาสุ

ศศิตา      ศักดิ์ชูวงษ์

ศศิธร      สุธนรักษ์

ศศิบุษบา เพิ่มสินทวี

ศศิภา      ธีรดิลก

ศศิวงษ์    วงศ์วัฒนะ

ศักดา      อภิสริยะกุล

ศักดิ์นฤน กระบวนรัตน์

ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร

ศันสนีย์   อนันต์สกุลวัฒน์

ศิรเศรษฐ์ มงคลอุปถัมภ์

ศิริชัย      ธรรมชาติอารี

ศิรินงลักษณ์ วัธนะนัย

ศิรินันท์   อรัณยวงศกร

ศิรินันท์   คุปต์วัฒน์

ศิริพร      เกียรติเจริญวัฒน์

ศิริพร      พนิตจิตบุญ

ศิริพร      ไอรมณีรัตน์

ศิริเพ็ญ   กังวลกิจ

ศิริเพ็ญ   ศฤงคารบริบูรณ์

ศิริมา      เพ็ชรดาชัย

ศิริวัฒน์   ชำนาญผล

ศิวกร       เจียรนัย

ศุทธินันท์ ด่านธำรงกูล

ศุภกิจ      เพียรจิตเลิศขจร

ศุภชัย      เลิศนิมูลชัย

ศุภวัฒน์  พุฒิภาษ

ศุภางค์    สมานสุขุมาล

ศุลีกร      ไกรลาศศิริ

เศวดีภ์    เติมสุขนิรันดร

โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ

สบโชค (สุทธิชัย) จินตวลากร

สมกมล   วนิชวัฒนะ

สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร

สมใจ       สาตราวาหะ

สมชัย      มโนพัฒนกุล

สมชัย      ดวงทวีทรัพย์

สมบัติ     กิตติชัยกุลกิจ

สมพร      เรืองผกา

สมพิศ     จรัสจรุงเกียรติ

สมรตรี    วิถีพร

สมรพรรณ สินถาวรกุล

สมศรี      กล้าจอหอ

สมศักดิ์   ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง

สมศักดิ์   เจิ่งประภากร

สมศักดิ์   กิจสหวงศ์

สมัย        นครชัย

สรพรรณ สมุทรโคจร

สรภัสร์     พลธร

สรัญญา  สุวรรณโกมลกุล

สราวรรณ สิริพันธนะ

สรินภรณ์ ธีรเวชกุล (โตรัตน์)

สโรชา     พูลเกิด

สโรชินี     โกศัลวิตร์

สัจจพร    พรรคอนันต์

สัมฤทธิ์    มโนมัยอุดม

สาธินี      นฤปกร

สายใจ     แพรักขกิจ

สาลินี      ชื่นชมรัตน์

สาวิตรี     วิสุวรรณ

สิขเรศ     ปริญญาชัยพันธ์

สิงห์         อุตราภิรมย์สุข

สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม

สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร

สิรญาตา (กีรติญา) ศดิษฐ์ธชา (ไตรศรีศิลป์)

สิรวิชฐ์     สถาปนา

สิริกุล       สุทธวงษ์

สิริโฉม     สาตราวาหะ

สิริญญา  รุ่งทวีกิจ

สิริญา      ภัทรศิริพร

สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล

สิริพร       พัฒนวาณิชชัย

สิริภัทรา  พัชนี

สิริมา       โกวิทวณิชชา

สีตลา      แสงกาญจนวนิช

สุกัญญา  วิบูลย์ศิริกุล

สุกัลยา    ธนกิจจารุ

สุจิตรา    ไชยสังข์

สุชน        พูลทอง

สุชนม์      วัตรุจีกฤต

สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ

สุดารัตน์  ถือพุทธ

สุทธิ        มาลัยวิจิตรนนท์

สุทิวา      เบญจกุล

สุเทพ      ทัศนานุตริยากุล

สุธัญญา  ศรีสุโร

สุธาทิพย์ จงบรรดาล

สุธาภา    ศรีอรุโณทัย

สุธิสา       บุญรำลึกถนอม

สุธีตา      ดิสถาพร

สุนิตยา    ฉัตรคุปต์

สุปราณี   ดีเสมอ

สุปาณี     สุนทรโลหะนะกุล

สุพัฒชัย  บุญประถัมภ์

สุพิชชา    สวัสดีมงคล

สุภชัย      เกียรติสกุลทอง

สุภัสสรา  ศิรบรรจงกราน

สุภา        จันทะเสน

สุภา        รัตนเรือง

สุภาพร    สุทธมนัสวงษ์

สุภีพันธุ์   บุณยรัตนสุนทร

สุมาตรา  ธนศรีวนิชชัย

สุมิตร      สูอำพัน

สุรจิต      สมงาม

สุรชัย       เดชคุณากร

สุรชัย       ธำรงกิจเจริญ

สุรัฐ         กนกกุลชัย

สุรางค์     สมบุญธรรม

สุลัยนี      ก่อกิจสวัสดิ์

สุวรรณี    ลัภนะพรลาภ

สุวอร       ภูมิรัตนประพิณ

สุวิทย์      ไทยธรรมยานนท์

สุวิมล      รุ่งเรืองศิริพันธ์

สุหัชชา    เมธีวรกุล

เสงี่ยม     พูศักดิ์ศรีกิจ

เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์

เสาวรส    จันศิษย์ยานนท์

เสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์

แสงดาว  ศิริเจริญพันธ์

หทัยชนก เจริญพงศ์

หทัยชนก เจริญยิ่ง

หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ (วิชชุยานนท์)

หนึ่งฤทัย ยอดทอง

หัสมนัญ  เฉลิมวงศ์

อกนิษฐ์   อู่รังสิมาวงศ์

อตินุช      ชยานุภัทร์กุล

อธิชาต์    ตันวีระชัยสกุล (กาญจนอุทัย)

อธิวัฒน์   หัสดาลอย

อนงค์นาถ นันทสุขเกษม

อนุสรณ์   ศตวุฒิ

อภันตรี    ลิ้มมงคล

อภิชาต    วีรวัฒนาธิกุล

อภิเชษฐ์  ชัยยงค์สิริเสริญ

อภิญญา เศรษฐศุภพนา (ตันติสิริวัฒน์)

อภิวัฒน์  เศรษฐศุภพนา

อมรพงษ์ วชิรมน

อมรรัตน์  ไชยวงศ์

อมรรัตน์  มโนสุดประสิทธิ์

อรนุช      เจียงประดิษฐ์ (เจนกิตติวงศ์)

อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ

อรรถวุฒิ  พฤฒิวรนันทน์

อรวรรณ  ตรีวิมล

อรวีย์       เห็นพร้อม

อรอุมา    สันติสุขนิรันดร์

อรุณี        ทิพย์ถาวรนุกูล

อวยพร    บุญเดช

อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี

อัครฤทธิ์  สุวรรณสุเมธ

อังคณา   จิรจิตการุณ

อัจฉรา     มโนมัยพิบูลย์

อัจฉริยพร ร้านจันทร์

อัญจิดา   ทองทิอัมพร

อัญชลิกา สงวนดีกุล

อัญชลี     แพทยังกุล

อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล

อัญชัญ    พีระนันท์รังษี

อัญญานี แสงหิรัญสุข

อัมรา       บางประภา

อาทิตย์    มโนภินิเวศ

อาทิตย์    สิทธิพรชัย

อาเทศรัจน์ ศิริสะอาด

อารยา     วัชรขจร (วิเศษสันติกุล)

อาวีคุณ   ธนะสารสมบูรณ์

อำนาจ    ลิขิตกุลธนพร

อิชยา      ศิรินาวิน

อิทธิเดช  ตรงต่อศักดิ์

อิ่มใจ       อินทะไชย

อิศราวดี  วิเศษศิริ

อิสรียา     เอกปรัชญากุล

อุดม        ทองอุดมพร

อุดม        ศศิกรวงศ์

อุดมศักดิ์ ลิขิตมงคลสกุล

อุมาพร    ท่อแก้ว

อุมาภรณ์ เลอลอย

อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ

เอกชัย     ชุณหชีวาโฉลก

เอกชัย     ฤกษ์พิทักษ์พาณิช

เอกชัย     คล้ายทอง

เอกพงศ์  รำไพ

เอกสิทธิ์   มโนสุดประสิทธิ์

โอภาศ    วิวัฒน์วรกุล

ไอย         เพิ่มพิบูลย์

ไอริน       ศิริสุนทร

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us