• Home /
  • News /
  • ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

ประกาศ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย (เฉพาะกาล) เรื่อง เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการทำวิจัยที่มีคุณภาพ

May 29th, 2017

ด้วย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทันตแพทย์จัดฟัน ผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) และ บทความปริทัศน์ (review article) เพื่อลงเผยแพร่ในวิทยาสารของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของวิทยาสารของสมาคมฯ ให้เข้าสู่การเป็นวารสารวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ คณะกรรมการสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยวาระปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยอ้างถึงการประชุม คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้จัดสรรเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเงินสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เกิดการเผยแพร่วิชาการสาขาทันตกรรมจัดฟันแก่สมาชิกและผู้สนใจ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนฯ ต้องส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อสาราณียกรสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ และจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สาราณียกรกำหนด จนได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
สารณียกร วิทยาสารสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ไปรษณีย์เลขที่ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Email: samruaj@hotmail.com

 

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us